120 години традиции в горското стопанство!

На стопанството

Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДГС Тетевен Рибарица
Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДГС Тетевен
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Тетевен за 2024г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ТЕТЕВЕН
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Тетевен за 2023г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Тетевен за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ТЕТЕВЕН
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Тетевен за 2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Тетевен за 2020г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Тетевен за 2019г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Тетевен за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Тетевен за 2017г.