120 години традиции в горското стопанство!

За Нас

Държавно горско стопанство „Тетевен” е основано през 1898 г.

Обхваща части от Предбалкана и предпланините на Средна Стара планина.

Релефът е хълмисто-предпланински и планински. Надморската височина варира от 184 до 1550 м.

Преобладаваща част от горите попадат във водосборния басейн на река Вит.

Общата площ на държавните горски територии в стопанството е 16 433 ха, като над 80% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Лесистостта е 55%.

Преобладават широколистните гори от бук, зимен дъб, цер, благун, габър, келяв габър и др.

Създадените иглолистни култури са съставени основно от бял бор, черен бор и смърч.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 25 867 куб.м.

Стопанството разполага с три разсадника: „Скрибътна“ в гр. Тетевен с площ 12 дка, „Сухарака“ в с. Васильово – 8 дка и „Паскалска ливада“ в с. Дивчовото – 15 дка, в които се произвеждат основно коледни елхи.

В ДГС „Тетевен“ са обособени 5 държавни дивечовъдни участъка: „Васильов“ с площ 1546 ха, „Мазалака“ с площ 1338 ха, „Вежен“ с площ 5417 ха, „Зеленика“ с площ 1708 ха и „Михалска“ с площ 1452 ха.

Представители на фауната са благороден елен, сърна, дива свиня, мечка, вълк, дива котка, видра, заек, планински кеклик, гривяк, пъдпъдък, гургулица, яребица и др.

Стопанисването на горите в близост до гр. Тетевен и с. Рибарица е съобразено с развитието на туризма.

В този район особено атрактивни са вековните букови гори и красивите гледки към върховете на Стара планина.

Част от тези гори се опазват в защитени местности като Черният рът и Костина в с. Рибарица, Лисец и Валога в с. Гложене и Драгоица в гр. Ябланица.

По-обширни масиви от вековни гори са обект на защита в разположения в близост Национален парк „Централен Балкан“.

Сред най-известните природни забележителности са пещерата Съева дупка, Гложенският водопад, пещерата Моровица и водопадът Скока.

Адрес: гр. Тетевен 5700

Телефон: 0678/5 24 34 

Факс: 0678/5 30 21

Електронна поща: dl_teteven@abv.bg

https://dgs-teteven.uzdp.bg