120 години традиции в горското стопанство!

Горска сертификация

СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Тетевен
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДГС, в които е планирано ползване на дървесина през 2022 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8
АНАЛИЗ на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДГС Тетевен през 2022 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателни екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанската дейност
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Тетевен” през 2020 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Тетевен
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Тетевен” през 2019 г.
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Тетевен
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Тетевен”
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Тетевен
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Тетевен”, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Тетевен срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности