120 години традиции в горското стопанство!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС ТЕТЕВЕН“

Държавно горско стопанство „Тетевен” е основано през 1898 г.

Обхваща части от Предбалкана и предпланините на Средна Стара планина.

Релефът е хълмисто-предпланински и планински. Надморската височина варира от 184 до 1550 м.

Преобладаваща част от горите попадат във водосборния басейн на река Вит.

Общата площ на държавните горски територии в стопанството е 16 433 ха, като над 80% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Лесистостта е 55%.

Преобладават широколистните гори от бук, зимен дъб, цер, благун, габър, келяв габър и др.

Създадените иглолистни култури са съставени основно от бял бор, черен бор и смърч.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 25 867 куб.м.

Стопанството разполага с три разсадника: „Скрибътна“ в гр. Тетевен с площ 12 дка, „Сухарака“ в с. Васильово – 8 дка и „Паскалска ливада“ в с. Дивчовото – 15 дка, в които се произвеждат основно коледни елхи.

В ДГС „Тетевен“ са обособени 5 държавни дивечовъдни участъка: „Васильов“ с площ 1546 ха, „Мазалака“ с площ 1338 ха, „Вежен“ с площ 5417 ха, „Зеленика“ с площ 1708 ха и „Михалска“ с площ 1452 ха.

Представители на фауната са благороден елен, сърна, дива свиня, мечка, вълк, дива котка, видра, заек, планински кеклик, гривяк, пъдпъдък, гургулица, яребица и др.

Стопанисването на горите в близост до гр. Тетевен и с. Рибарица е съобразено с развитието на туризма.

В този район особено атрактивни са вековните букови гори и красивите гледки към върховете на Стара планина.

Част от тези гори се опазват в защитени местности като Черният рът и Костина в с. Рибарица, Лисец и Валога в с. Гложене и Драгоица в гр. Ябланица.

По-обширни масиви от вековни гори са обект на защита в разположения в близост Национален парк „Централен Балкан“.

Сред най-известните природни забележителности са пещерата Съева дупка, Гложенският водопад, пещерата Моровица и водопадът Скока.

Адрес: гр. Тетевен 5700

Телефон: 0678/5 24 34 

Факс: 0678/5 30 21

Електронна поща: dl_teteven@abv.bg

https://dgs-teteven.uzdp.bg

Виж още